Hàm ROUND Trong Excel – Hàm Làm Tròn Một Số Ai Cũng Cần Biết

Cùng Grouptinhoc.com hiểu hơn về hàm ROUND Trong Excel: Công thức tính, ví dụ và lưu ý khí sử dụng hàm ROUND trong Excel nhé. Hàm ROUND là một hàm cơ bản trong Excel, giúp người sử dụng có thể làm tròn số tới một số xác định trước đó. Những kiến thức liên quan đến hàm ROUND sẽ giúp ích người sử dụng rất nhiều.

Nội Dung Bài Viết

1. Hàm ROUND Trong Excel là gì?

Nhu cầu làm tròn số cần thiết với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nha. Vì vậy hàm Round được sử dụng để giúp người dùng giảm thiểu tối đa thời gian tính toán các con số dài, nhiều chữ số.

Hàm Round là một hàm cơ bản trong Excel, có chức năng làm tròn số giúp bạn quản lý số liệu hiệu quả hơn.

2. Công thức hàm ROUND trong Excel

Công thức hàm Round =ROUND(Number,N)

Trong đó:

N = 0 Làm tròn tới số nguyên gần nhất
N < 0 Làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định
N > 0 Làm tròn sang bên trái dấu thập phân

Ví dụ sử dụng hàm ROUND trong Excel

Ví dụ : Sử dụng hàm round làm tròn giá trị sau:

Công thức tại C5=ROUND(A5,B5)

Chú ý:

– Nếu giá trị num_digits > 0 hàm thực hiện làm tròn tới số vị trí thập phân đã xác định.

– Nếu giá trị num_digits = 0 hàm thực hiện làm tròn tới số nguyên gần nhất.

– Nếu giá trị num_digits < 0 hàm thực hiện làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

– Trường hợp muốn làm tròn tới một bội số cụ thể sử dụng hàm MROUND.

3. Một số hàm làm tròn khác trong Excel

Bên cạnh hàm ROUND được dùng để làm tròn số trong Excel bạn còn có thể sử dụng một số hàm khác như : ROUNDUP< ROUNDDOWN hoặc MROUND để làm tròn số nhé.

Sự khác nhau giữa các hàm ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN

Hàm ROUNDUP

– Hàm dùng để làm tròn số lên

– Cú pháp : = ROUNDUP(, ) với ý nghĩa của các đối số giống như hàm ROUND. Tuy nhiên giá trị của các số sẽ luôn được làm tròn lên.

– Ví dụ : =ROUNDUP(1234.123,2) kết quả trả về sẽ là 1234.13  thay vì 1234.12 như hàm ROUND

Hàm ROUNDDOWN

– Hàm dùng để làm tròn số xuống

– Cú pháp : =ROUNDDOWN(, ), số của bạn sẽ được làm tròn xuống.

– Ví dụ =ROUNDDOWN(1234.126534,3) thì sẽ nhận được kết quả là 1234.126 thay vì 1234.127 như hàm ROUND

Hàm MROUND

– Cú pháp : =MROUND(, ), trong đó là số bạn cần làm tròn, là bội số.- Hàm dùng để làm tròn số theo bội của một số bất kì

– Ví dụ: =MROUND(22,5) ta thấy 20 là số gần 22 nhất chia hết cho 5, vì vậy kết quả trả về sẽ là 20.

Thủ Thuật Excel - Tags: ,